Selasa, 20 Mei 2014

Berbicara kepada Orang yang Sakit dan Orang yang Besuk

Berbicara kepada Orang yang Sakit
dan Orang yang Besuk 


407/522. Dari Abu Bakar ibnu Hazm dan Muhammad ibnu Al Munkadir dalam rombongan jamaah masjid. Mereka membesuk Umar ibnu Al Hakam ibnu Rafi' Al Anshari, dan mereka bertanya, "Wahai Abu Hafsh! ceritakan hadits kepada saya." Abu Hafsh menjawab, "Saya mendengar Jabir ibnu Abdullah berkata, 'Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها

"Barang siapa membesuk orang sakit, maka dia telah masuk di dalam rahmat Allah, sehingga apabila dia duduk maka dia telah menetap dalam rahmat tersebut.'""

Shahih, di dalam kitab Ash-Shahihah (1929). Shahih Abu Daud (2714). [Tidak tercantum dalam Kutubus-Sittah].

Posting Komentar