Minggu, 18 Maret 2012

AMRUD UMMAH FI DA’WAH


AMRUD UMMAH FI DA’WAH

Sasaran
·          Memahami penyakit-penyakit umat dalam beramal jama’i yang bersumber dari memperturutkan sikap infiradi
·          Memahami akibat-akibat yang ditimbulkan dari penyakit-penyakit tersebut.
·          Memahami bahawa ilaj untuk mengatasi masalh tersebut adalah beramal jamai yang sehat dan berupaya untuk mengaplikasikan dengan membuang sikap infiradi

Sinopsis

Keadaan umat di dalam da’wah Islamiyah menunjukan sesuatu yang kurang menggembirakan. Perkara ini dibuktikan dengan banyaknya umat yang mengalami kekosongan jiwa dan kehilangan pegangan hidup sehingga menampilkan da’wah yang dibawanya ssesuatu yang tidak efektif. Pengenalan kepada penyakit yang menjangkit umat di dalm dida’wah bermaksud agar dapat menyedarkan kita kepada keadaan yang sebenarnya dan memerlukan kita untuk memakan ubat walaupun pahit dan tidak sedap agar da’wah dapat berjalan dengan baik. Penyakit ummat di dalam berda’wahsecara dasarnya disebabkan oleh penyakit peribadi da’i yaitu da’wah bersendirian (infiradiyah). Infiradiyah ini dibahagikan  kepada maknawiyah(mental) seperti keadaan emosi, da’wah yang berorientasi kepada tokoh, da’i merasa hebat dan banyak pengagum, mempunyai kecenderungan merendahkan orang lain. Infiradi juga dilihat dari segi aktiviti, diantaranya penyakit yang munkinmenjangkit aktiviti ini adalah da’wah yang asal-asalan dan tidak beraturan, da’wah dilakukan secata parsial tidak menyeluruh, da’wah yang sebahagian, tradisional dan tambal sulam.
Keadaan pribadi aktivis da’wah prlu diubati dengan menjalankan amal jama’i. Amal jama’I ini menumbuhkan kesedaran yang bersumber dari pengetahuan, berorientasi yang Islami, peribadi yang rendah hati, bersifat adil adil, berfikiran dan berwawasan yang menyeluruh, menggunakan pendekatan dan wasail yang modern, mempunyai konsep dan berorientasi kepada minhaj untuk merubah secara total.

Hasyiah
·          Penyakit ummat
Syarah
·          Penyakit ummat di dalam berda’wah setelah diagnosis di dapati banyak yang berda’wah secara bersendirian tidak berjamaah dan bersama-sama. Senang dan seronok da’wah bersendiri yang di jalankan oleh sebagaian dai dan usztad hanyalah bersifat sementara. Mereka akan menyedaari setelah da’wah yang dilaksanakan dengan ikhlas ini tidak membawa banyak hasil, diantaranya adalah da’wah yang dilaksanakan dengan ikhlas ini tidak membawa banyak hasil, diantaranya adalah da’wah amal jamai dan tarbiyah nuqbawiyah. Da’wah tablig adalah da’wah yang sering dilakukan ustadz seperti da’wah di surau, masjid, perairan dan ceramah-ceramah umum. Wujud infiradiyah ini sebagai masalah utama di kalangan dai yang berda’wah.
2.Infiradiyah
Syarah
·          Infiradiyah yaitu bersendirian. Selain tidak akan munculnyada’wah yang besar dengan menyelesaikan da’wah yang besar, da’wah dengan gaya bersendirian ini akan memunculkan suasana perpecahan di kalangan ummat khususnya diantara dai yang membawa fikrah berbeza dan pendekatan berlainan. Da’wah Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar bersama-sama. Sunnahnya bersama-sama ini adalah sesuai dengan keadaan alam dan manusia yang diciptakan Allah. Mahlik pun dalam menjalankan aktivitasnya selalu bersama-sama. Mereka tidak akan pernah lepas dari kebersamaan. Sunnatullah yang mengajarkan demikian mestilah menjalankan da’wah secara bersama. Selain permasalahan da’wah infiradiyah ini disebabkan oleh maknawinya juga oleh aktiviti yang diamalkan
3.Secara maknawiyah
Syarah
·          Peribadi dai yang infiradiyah cenderung mempunyai sifat yang emosional dan tidak bertanggung jawab, mereka cenderung berda’wah mengikuti emosi dan kurang dapat menerima keadaan sebenarnya sehingga da’wah yang tidak berdasarkan rancangan dan tanggung jawab yang benar akan mewarnai da’wah infiradiyah.
·          Peribadi infiradi cenderung bekerja sendiri dan mereka mempunyai kecenderungan untuk dikenal oleh masyarakat. Dengan pendekatan ketokohan dan kehebatan yang dimilikinya untuk dimilikinya mereka merasa puas dan cukup untuk mengamalkan da’wah tablig yang di sokong oleh banyak pengikut umum.
Mengkultuskan dai yang infiradi sulit ditengah mengingat keadaan ini didasari oleh emosi dan perasaan yang kemudian wujud kharisma secara pribadi. Keadaan ini bukan wujud kerana amal atau program tetapi lebih peribadi yang membawa da’wah.
·          Perasaan diri hebat juga keadaan maknawiyah dai yang cenderung infiradiyah. Kehebatan ini disebabkan kerana kerjanya sendiri dan tidak ada yang mencuba menasehati apabibila mengalami kesalahan dan tidak ada yang menegurnya. Hebat dengan ukuran banyak njemputan dkawak dan banyak orang yang mendengarkan ceramahnya adalah standard yang berorientasikan kepada duniawi dan lebih kepada pengaruh jahiliyah. Standard ini juga yang dugunakan oleh iblis ketika enggan tunduk kepada Nabi Adam AS.
·          Meremehkan orang lain juga suatu akibat dari perasaan hebat dan merasa dirinya baik dan pandai.Keadaan ini yang memungkinkan peribadi dai menjadikan meremehkan orang lain dan merendahkan kemampuan yang ada di antara dai. Dialah seorang yang hebat dan yang lain kurang apabila dibandingkan dengan kepakaran menyampaikan da’wah.
·          Secara amaliyah
 Syarah
·          Dai yang infiradi cenderung da’wah yang dilakukannya secara sembarangan tidak mengikuti cara dan tidak mengikuti msistem kecuali system yang dibuatnya sndiri dan juga bergantung kepada peribadi. Bahaya infiradi dalam berda’wah adalah da’wah yang tidak jelas kemana akan di bawadan kemana orientasi serta natiujah yang dicapai. Da’wah secara infiradi yang penting berda’wah dan masyarakat senang kemudian memanggilnya kembali pada saat berikutnya.
·          Da’wah secara parsial yaitu da’wah sebahagian dan tidak sempurna yang juga merupakan akibat dari da’wah infiradiyah. Kemampuannya terbatas kerana tidak bersama-sama sehingga da’wah hanya disampaikan yang sesuai kemampuannya sedangkan da’wah itu sendiri bersifat luas dan integral yang tidak mungkin dikerjakan secara bersendirian. Kelemahan peribadi kerana infiradi ini memungkinkan peribadi dai menjadi letih kerana kerja sendiri.
·          Pendekatan yang tradisioanal biasanya dibawa oleh dai infiradi. Alasan yang perlu dikemukakan kerana dai tradisional yang meluli pendekatan kitab kuning biasanya tidak mengenal da’wah beramal jamai. Ilmu yang diperolehnya adalah bagaimana ilmu itu di kembangkan kepada orang lain. Mereka kurang memahami bagaimana da’wah secara bersama. Da’wah tradisional biasnya berorientasikan kepada buku dan kemudian disyarahkan tanpa melihat keadaan sekitar atau isu-isu semasa.
·          Da’wah tambal sulam adalah da’wah yang melakukan pendekatan tidak sempurna dan tidak mempunyai minhaj sehingga da’wah ini hanya berorientasikan kepada perminyaan mad’u dan mengikuti kemahuan pelanggan. Selian itu da’wah tambal sulam ini berjalan mengikuti persoalan semasa yang di buat oleh orang lain, sedangkan kesibukan da’wah kita ini menjadikan kita lupa kemana daakwah kita yang sebenarnya dan bagaimana da’wah berjalan.
5.ubat(ilaj)
Syarah
·          Ubat keatas penyakit da’wah infiradi ini adalah da’wah dengan cara beramal jamai. Beramal jamai memerlukan indivivu tersebut mempunyai kesadaran yang bersumber kepada pengetahuan ; berorientasikan kepada Islamiyah bukan jahiliyah infiradiyah; mesti menjadi peribadi yang rendah hati sebagai bekal neramal jamai;bersikap adil kerana nantinya akan bekerja sma dan merasakan kesusahan dan kebahagiaan bersama; da’wah yang perlu dibawa mesti menyeluruh tidak sebagian dan membagikan tugasa ini secara bersama untuk mencapai tujuan bersama; pendekatan yang moden tidak tradisional yaitu dengan menggunakan berbagai fasiliti dan wasilah seperti komputer atau pendekatan yang menarik; da’wah yang di bawa mempunyai konsep yang canggih dalam menjawab permasalahan ummat masa kini dan minhaj yang berorientasi kepada perubahan dan pembentukan ummat.

6.Amal jamai
Syarah
·          Amal jamai ini merupakan sunnahnya mahluk hidup terhadap perlaksanaan aktiviti kehidupan untuk meneruskan kehidupannya secara sempurna sebagai mahluk. Tanpa amal jamai, maka masalah tidak akan diselesaikan dan da’wah semakin terbantut. Keadaan yang membawa kepada da’wah amal jamai mesti menjalnkan prinsip-prinsip Islam dengan dai atau ahli yang mempunyai berbagai kesamaan aqidah, fikrah dan amal. Sunatullah beramal jamai ini dapat dilihat bagaimana semut beramal jamai, burung-burung yang hidup bersamaa, pookok dan juga lam semesta dengan usrah bumi, bulan, mars, matahari dan beberapa planet lainnya seperti Pluto senantiasa berjamaah dan beramal jamai dengan pusingan yang saling berkaitan dan taawum diantaranya. Dalam keadaan ini matahari sebagai masul yang bertanggung jawab dan planet ynag menjadi pusat bagi planet di sekitarnya.

Ringkasan
·          Penyakit ummat pangkalnya adaah: infiradiyah: 1. Secara maknawiyah(mentl): emosional, berorientasi tookoh, merasa hebat, merendahkan orang lain. 2. Secara aktivi: asal-asalan, parsial, sebahagian-sebahagian, tradisional, tambal sulam.
·          Diobati oleh amal jamai dengan: kesedaran yang bersumber dari pengetahuan, brorientasi Islami, rendah hati, adil, menyeluruh. Modern, konsep dan minhaji merubah secara total.

Posting Komentar